قیمت، اجاره و رزرو بیلبورد شیراز (اجاره تابلو تبلیغاتی شیراز)

لیست بیلبورد در تبریز

لطفا جهت استعلام قیمت به روز (لیست قیمت بیلبورد شیراز 1402) تابلوهای تبلیغاتی شیر با شماره 09128356802 تماس حاصل فرمایید.

ردیفآدرس (موقعیت تابلو تبلیغاتی)نوع سازهابعادکد
1شیراز مرودشت، اولین تابلو از شیراز به مرودشت، دید از دروازهبیلبورد6*18Shir1
2شیراز مرودشت، اولین پل از شیراز، زیباشهر، دید از شیراز، سمت راستپیشانی پل4*10Shir2
3شیراز مرودشت، اولین پل از شیراز، زیباشهر، دید از شیراز، وسطپیشانی پل4*10Shir2
4شیراز مرودشت، اولین پل از شیراز، زیباشهر، دید از شیراز، سمت چپپیشانی پل4*10Shir2
5شیراز از مرودشت، اولین پل از شیراز، زیباشهر، دید به شیراز، سمت راستپیشانی پل4*10Shir3
6شیراز از مرودشت، اولین پل از شیراز، زیباشهر، دید به شیراز، وسطپیشانی پل4*10Shir3
7شیراز از مرودشت، اولین پل از شیراز، زیباشهر، دید به شیراز، سمت چپپیشانی پل4*10Shir3
8شیراز مرودشت، دومین تابلو از شیراز، روابط عمومی، دید از دروازهبیلبورد5*12Shir4
9شیراز مرودشت، سومین تابلو از شیراز، تابلو کوچک روابط عمومی، دید از شیرازبیلبورد3*6Shir5
10شیراز مرودشت، دومین پل از شیراز، پادگان امام حسین، بین زیباشهر و اکبر آباد، دید از دروازه، سمت راستپیشانی پل5*12Shir6
11شیراز مرودشت، دومین پل از شیراز، پادگان امام حسین، بین زیباشهر و اکبر آباد، دید از دروازه، وسطپیشانی پل5*12Shir6
12شیراز مرودشت، دومین پل از شیراز، پادگان امام حسین، بین زیباشهر و اکبر آباد، دید از دروازه، سمت چپپیشانی پل5*12Shir6
13شیراز مرودشت، دومین پل از شیراز، پادگان امام حسین، بین زیباشهر و اکبر آباد، دید به دروازه، سمت راستپیشانی پل5*12Shir7
14شیراز مرودشت، دومین پل از شیراز، پادگان امام حسین، بین زیباشهر و اکبر آباد، دید به دروازه، وسطپیشانی پل5*12Shir7
15شیراز مرودشت، دومین پل از شیراز، پادگان امام حسین، بین زیباشهر و اکبر آباد، دید به دروازه، سمت چپپیشانی پل5*12Shir7
16شیراز مرودشت، پل سوم از شیراز، دانشکده داروسازی، دید از دروازه، سمت راستپیشانی پل4*10Shir8
17شیراز مرودشت، پل سوم از شیراز، دانشکده داروسازی، دید از دروازه، وسطپیشانی پل4*10Shir8
18شیراز مرودشت، پل سوم از شیراز، دانشکده داروسازی، دید از دروازه، سمت چپپیشانی پل4*10Shir8
19شیراز مرودشت، پل سوم از شیراز، دانشکده داروسازی، دید به دروازه، سمت راستپیشانی پل4*10Shir9
20شیراز مرودشت، پل سوم از شیراز، دانشکده داروسازی، دید به دروازه، وسطپیشانی پل4*10Shir9
21شیراز مرودشت، پل سوم از شیراز، دانشکده داروسازی، دید به دروازه، سمت چپپیشانی پل4*10Shir9
22شیراز مرودشت، تابلو چهارم از شیراز، تابلوی چشمه بیدی، دید از دروازهبیلبورد6*18Shir10
23شیراز مرودشت، پل چهارم از شیراز، چشمه بیدی، دید از دروازه، سمت راستپیشانی پل5*12Shir11
24شیراز مرودشت، پل چهارم از شیراز، چشمه بیدی، دید از دروازه، وسطپیشانی پل5*12Shir11
25شیراز مرودشت، پل چهارم از شیراز، چشمه بیدی، دید از دروازه، سمت چپپیشانی پل5*12Shir11
26شیراز مرودشت، پل چهارم به شیراز، چشمه بیدی، دید از دروازه، سمت راستپیشانی پل5*12Shir12
27شیراز مرودشت، پل چهارم به شیراز، چشمه بیدی، دید از دروازه، وسطپیشانی پل5*12Shir12
28شیراز مرودشت، پل چهارم به شیراز، چشمه بیدی، دید از دروازه، سمت چپپیشانی پل5*12Shir12
29شیراز مرودشت، پل پنجم از شیراز، پادگان امام جواد، دید از دروازه، سمت راستپیشانی پل5*10Shir13
30شیراز مرودشت، پل پنجم از شیراز، پادگان امام جواد، دید از دروازه، وسطپیشانی پل5*12Shir13
31شیراز مرودشت، پل پنجم از شیراز، پادگان امام جواد، دید از دروازه، سمت چپپیشانی پل5*12Shir13
32شیراز مرودشت، پل پنجم از شیراز، پادگان امام جواد، دید به دروازه، سمت راستپیشانی پل5*12Shir14
33شیراز مرودشت، پل پنجم از شیراز، پادگان امام جواد، دید به دروازه، وسطپیشانی پل5*12Shir14
34شیراز مرودشت، پل پنجم از شیراز، پادگان امام جواد، دید به دروازه، سمت چپپیشانی پل5*12Shir14
35شیراز مرودشت ، پل ششم از شیراز به مرودشت، پل امام علی، دید از شیراز، سمت راستپیشانی پل3*18Shir15
36شیراز مرودشت ، پل ششم از شیراز به مرودشت، پل امام علی، دید از شیراز، سمت چپپیشانی پل3*18Shir15
37شیراز مرودشت ، پل ششم از شیراز به مرودشت، پل امام علی، دید به شیراز، سمت راستپیشانی پل3*18Shir16
38شیراز مرودشت ، پل ششم از شیراز به مرودشت، پل امام علی، دید به شیراز، سمت چپپیشانی پل3*18Shir16
39شیراز مرودشت، تابلو پنجم از شیراز قبل از پادگان احمد بن موسی، دید از شیرازبیلبورد6*12Shir17
40شیراز مرودشت ، ششم تابلو از شیراز ، تابلوفرهنگ سازان ، مقابل پادگان احمد بن موسی، دید از شیرازبیلبورد5*12Shir18
41شیراز مرودشت، پل هفتم از شیراز به مرودشت، پل پادگان احمد بن موسی، دید از شیراز، سمت راستپیشانی پل4*10Shir19
42شیراز مرودشت، پل هفتم از شیراز به مرودشت، پل پادگان احمد بن موسی، دید از شیراز، سمت چپپیشانی پل4*10Shir19
43شیراز مرودشت، پل هفتم از شیراز به مرودشت، پل پادگان احمد بن موسی، دید به شیراز، سمت راستپیشانی پل4*10Shir20
44شیراز مرودشت، پل هفتم از شیراز به مرودشت، پل پادگان احمد بن موسی، دید به شیراز، سمت چپپیشانی پل4*10Shir20
45شیراز مرودشت ، پل هشتم از شیراز، پل دانشگاه زرقان، دید از شیراز، سمت راستپیشانی پل4*10Shir21
46شیراز مرودشت ، پل هشتم از شیراز، پل دانشگاه زرقان، دید از شیراز، وسطپیشانی پل4*10Shir21
47شیراز مرودشت ، پل هشتم از شیراز، پل دانشگاه زرقان، دید از شیراز، سمت چپپیشانی پل4*10Shir21
48شیراز مرودشت ، پل هشتم بخ شیراز، پل دانشگاه زرقان، دید به شیراز، سمت راستپیشانی پل4*10Shir22
49شیراز مرودشت ، پل هشتم به شیراز، پل دانشگاه زرقان، دید به شیراز، وسطپیشانی پل4*10Shir22
50شیراز مرودشت ، پل هشتم به شیراز، پل دانشگاه زرقان، دید به شیراز، سمت چپپیشانی پل4*10Shir22
51شیراز مرودشت ، پل نهم ، پل پگاه، دید از شیراز، سمت راستپیشانی پل4*10Shir23
52شیراز مرودشت ، پل نهم ، پل پگاه، دید از شیراز، سمت چپپیشانی پل4*10Shir23
53شیراز مرودشت ، پل نهم ، پل پگاه، دید به شیراز، سمت راستپیشانی پل4*10Shir24
54شیراز مرودشت ، پل نهم ، پل پگاه، دید به شیراز، سمت چپپیشانی پل4*10Shir24
55مرودشت شیراز، اولین تابلو از مرودشت به شیراز، دید به شیرازبیلبورد6*12Shir25
56مرودشت شیراز، دومین تابلو از مرودشت به شیراز، دید به شیرازبیلبورد6*12Shir26
57مرودشت شیراز ، سومین تابلو از مرودشت به شیراز، مقابل پادگان چشمه بیدی، دید به شیرازبیلبورد6*18Shir27
58مرودشت شیراز ، چهارمین تابلو از مرودشت به شیراز، جنب انبار تعاونی روستایی، دید به شیرازبیلبورد6*18Shir28
59مرودشت شیراز ،  پنجمین تابلو از مرودشت به شیراز، پلیس راه شیراز، دید به شیرازبیلبورد7*13Shir29
60مرودشت شیراز ، ششمین تابلو از مرودشت به شیراز، روبروی دانشکده داروسازی، دید به شیرازبیلبورد5*9Shir30
61مرودشت شیراز، هفتمین تابلو از مرودشت به شیراز، روبروی دانشکده داروسازی، دید به شیرازبیلبورد6*9.2Shir31
62مرودشت شیراز، هشتمین تابلو از مرودشت به شیراز، دید به شیرازبیلبورد5*12Shir32
63شیراز مرودشت، کمربندی پایانه بار شیرازبیلبورد5*12Shir33
64محور شیراز، عسلویه (فیروز آباد)، دید از شیرازپیشانی پل4*9Shir34
65محور شیراز، عسلویه (فیروز آباد)، دید به شیرازپیشانی پل4*9Shir35
66محور شیراز از کوار، دید از شیرازپیشانی پل4*12Shir36
67محور شیراز از کوار، دید به شیرازپیشانی پل4*12Shir37
68شیراز ورودی صفا شهر، دید از شیرازپیشانی پل5*12Shir38
69شیراز ورودی صفا شهر، دید به شیرازپیشانی پل5*12Shir39
70شیراز ورودی آباده، دید از شیرازپیشانی پل5*12Shir40
71شیراز ورودی آباده، دید به شیرازپیشانی پل5*12Shir41
72تابلوی جنب دانشگاه آزاد جهرم، دید از شیرازپیشانی پل5*10Shir42
73بزرگراه چمران روبروی استخر انقلاب به سمت چمرانبیلبورد5*10Shir43
74بلوار چمران جنب رودخانه خشک روبروی باغ بهارنارنج دید به میدان دانشجوبیلبورد4*12Shir44
75بلوار چمران جنب باغ نسترن جنب زمین اجتماعات دید از میدان دانشجوبیلبورد4*8Shir45
76بلوار چمران روبروی بانک ملت دید از میدان دانشجوپیشانی پل3*15Shir46
77بلوار چمران روبروی بانک ملت دید به میدان دانشجوپیشانی پل3*15Shir47
78بلوار شریعتی(معالی آباد) مرکز خرید آرینبیلبورد5*10Shir48
79بلوار شریعتی(معالی آباد) روبروی مرکز حرید دنابیلبورد5*10Shir49
80بلوار شریعتی(معالی آباد) مقابل خیابان دوستان 4*10Shir50
81میدان سنگی ابتدای ستارخانبیلبورد4*12Shir51
82میدان سنگی ابتدای ستارخان،رفیوژ میانیبیلبورد3*6Shir52
83بلوار شهید رجایی (فرهنگشهر) دید از میدان احسانبیلبورد3*15Shir53
84بلوار شهید رجایی (فرهنگشهر) دید به میدان احسانبیلبورد3*15Shir54
85بلوارشهید رجایی( فرهنگشهر) دید از میدان معلمپیشانی پل3*15Shir55
86بلوار شهید رجایی (فرهنگشهر) سجادیه روبروی ایستگاه آتش نشانی دید به میدان احسانپیشانی پل3*15Shir56
87بلوار شهید رجایی (فرهنگشهر) سجادیه روبروی ایستگاه آتش نشانی دید از میدان احسانپیشانی پل3*18Shir57
88بلوار قدوس دید به سمت میدان مطهریبیلبورد4*12Shir58
89میدان مطهری دید از خیابان زرگریبیلبورد4*8Shir59
90میدان مطهری دید از بلوار مطهریبیلبورد4*8Shir6
91بلوار مطهری جنوبی دید به سمت میدان مطهریپیشانی پل3*15Shir61
92بلوار مطهری جنوبی دید به سمت بلوار امیر کبیرپیشانی پل3*15Shir62
93خیابان قصر دشت ابتدای خلدبرین روبروی بیمارستان فرهمند فربیلبورد3*6Shir63
94خیابان زند نبش فلسطین (باغشاه)بیلبورد4*8Shir64
95خیابان زند قبل از میدان امام حسینبیلبورد4*8Shir65
96خیابان ملاصدرا نبش خلیلیبیلبورد3*6Shir66
97خیابان ملاصدرا نبش خیابان هدایتبیلبورد3*4Shir67
98پل باغ صفا دید از میدان اماما حسین (ستاد)بیلبورد4*8Shir68
99پل باغ صفا دید از میدان گازبیلبورد4*8Shir69
100بلوار آزادی جنب میدان مشکین فام نرسیده به میدان گازبیلبورد3*6Shir70
101خیابان انقلاب اسلامی تقاطع باسکول نادربیلبورد3*6Shir71
102خیابان انقلاب چهار راه پارامونت تقاطع قصر دشتبیلبورد5*10Shir72
103میدان اطلسیبیلبورد5*10Shir73
104بلوار آزادی دید از میدان اطلسی، به سمت میدان گازبیلبورد5*10Shir74
105بلوار جمهوری به سمت میدان ابوالکلام ( بعد از قلعه کریمخان)بیلبورد5*10Shir75
106بلوار جمهوری به سمت میدان ابوالکلامبیلبورد5*10Shir76
107میدان نمازی دید از میدانبیلبورد3*6Shir77
108میدان نمازی دید از ملاصدرابیلبورد3*6Shir78
109سه راه نمازی دید از خیابان لطفعلی خان زندبیلبورد4*8Shir79
110بلوار امیر کبیر نبش جماران دید از میدان فرودگاهپیشانی پل3*15Shir80
111بلوار امیر کبیر نبش جماران دید به میدان فرودگاهپیشانی پل3*15Shir81
112بلوار امیر کبیر نبش پرستو، دید به پایانه امیر کبیرپیشانی پل3*15Shir82
113بلوار امیر کبیر نبش پرستو، دید به مرکز شهرپیشانی پل3*15Shir83
114بلوار امیر کبیر به سمت تقاطع مطهریبیلبورد5*10Shir84
115بلوار امیر کبیر، نبش خیابان کاج دید از مرکز شهرپیشانی پل3*15Shir85
116بلوار امیر کبیر، نبش خیابان کاج دید به مرکز شهرپیشانی پل3*15Shir86
117گلدشت معالی آباد نرسیده به مجتمع تجاری گلدشتبیلبورد3*6Shir87
118گلدشت معالی آباد مقابل فروشگاه تریکوبیلبورد3*6Shir88
119گلدشت معالی آباد روبروی باک ملتبیلبورد3*6Shir89
120بلوار میرزای شیرازی جنب پمپ بنزین دیرین؛ دید به سمت میدان صنایعبیلبورد5*10Shir90
121بلوار میرزای شیرازی مقابل شب شیرینی دید به میدان صنایعپیشانی پل3*15Shir91
122بلوار میرزای شیرازی مقابل شب شیرینی دید از میدان صنایعپیشانی پل3*15Shir92
123بلوار دکتر حسابی روبروی کوی فرمانداری دید از میدان صنایعپیشانی پل3*15Shir93
124بلوار دکتر حسابی روبروی کوی فرمانداری دید به میدان صنایعپیشانی پل3*17Shir94
125بلوار دکتر حسابی روبروی شهرک بهشتی، دید به شهرک گلستانپیشانی پل3*15Shir95
126بلوار دکتر حسابی روبروی شهرک بهشتی، دید از شهرک گلستانپیشانی پل3*20Shir96
127بلوار آفرینش به سمت بزرگراه حسینی الهاشمیپیشانی پل3*15Shir97
128بلوار آفرینش به سمت شهرک گلستانپیشانی پل3*15Shir98
129بلوار دلاوران بسیج به سمت بلوار مدرس، دید به فرودگاهپیشانی پل3*15Shir99
130بلوار دلاوران بسیج به سمت بلوار مدرس، دید به فرودگاهپیشانی پل3*15Shir100
131بلوار سرداران روبروی شهرک پرواز دید از فرودگاه به سمت حافظیه، تابلو Aپیشانی پل3*10Shir101
132بلوار سرداران روبروی شهرک پرواز دید از فرودگاه به سمت حافظیه، تابلو Bپیشانی پل3*10Shir102
133بلوار سرداران روبروی شهرک پرواز به سمت بلوار مدرس (دید به فرودگاه)، تابلوAپیشانی پل3*10Shir103
134بلوار سرداران روبروی شهرک پرواز به سمت بلوار مدرس (دید به فرودگاه)، تابلو Bپیشانی پل3*10Shir104
135ورودی شیراز از سمت تهران – اصفهان 500 متر قبل از دروازه قرآنبیلبورد5*10Shir105
136بزرگراه امام خمینی به سمت بزرگراه حسینی الهاشمی و تقاطع پرستارپیشانی پل3*12Shir106
137بزرگراه امام خمینی به سمت نمایشگاه بین المللی شیراز و تقاطع پرستاربیلبورد4.5*11Shir107
138بزرگراه امام خمینی به سمت شهرک صنعتیبیلبورد4.5*11Shir108
139بزرگ راه امام خمینی دید به سمت شهرک صنعتیبیلبورد4.5*11Shir109

اجاره بیلبورد در سایر شهرها

اگر برای کسب و کار و برند خود به دنبال جلب اعتماد عمومی و تبلیغات با استاندارد بالا هستید، قطعا تبلیغات بیلبوردی بهترین انتخاب است. برای مشاهده لیست بیلبورد تبریز به این صفحه مراجعه نمایید

4.9/5 - (13 امتیاز)

1 دیدگاه دربارهٔ «قیمت، اجاره و رزرو بیلبورد شیراز (اجاره تابلو تبلیغاتی شیراز)»

  1. میرزاده

    ببخشید نمایندگی دفتر شیرازتون واسه اجاره تابلو تبلیغات کجا میشه؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *