قیمت، اجاره و رزرو بیلبورد های تبریز

لیست بیلبورد در تبریز

لطفا جهت استعلام قیمت به روز (لیست قیمت بیلبورد تبریز 1402) تابلوهای تبلیغاتی تبریز با شماره 09128356802 تماس حاصل فرمایید.

ردیفمکان بیلبوردهای تبریزنوع سازهابعاد (مترمربع)قیمت (تومان)
1اتوبان کسایی اولین بیلبورد ورودی مارالان، دید از ائل گلی، افقیبیلبورد6.8*15.229.000.000
2اتوبان کسایی دید از شرق به غرب، دید از ائل گلی، افقیبیلبورد6.8*15.229.000.000
3اتوبان کسایی سومین بیلبوردخروجی طالقانی، دید از ائل گلی، افقیبیلبورد6.8*15.229.000.000
4اتوبان کسایی  چهارمین بیلبورد مقابل ترمینال، دید از ائل گلی، افقیبیلبورد6.8*15.229.000.000
5اتوبان کسایی پنجمین بیلبورد خروجی لاله، دید از ائل گلی، افقیبیلبورد6.8*15.229.000.000
6اتوبان کسایی ششمین بیلبورد ورودی وادی رحمت، دید از ائل گلی، افقیبیلبورد6.8*15.229.000.000
7اتوبان کسایی اولین بیلبورد (ابتدای کسائی) ، دید از راه آهن، عمودیبیلبورد5*1029.000.000
8اتوبان کسایی دومین بیلبورد (ابتدای کسائی) ، دید از راه آهن، عمودیبیلبورد5*1029.000.000
9اتوبان کسایی سومین بیلبورد ورودی وادی رحمت، دید از راه آهن، افقیبیلبورد6.8*15.229.000.000
10اتوبان کسایی چهارمین بیلبورد ورودی لاله، دید از راه آهن، افقیبیلبورد6.8*15.229.000.000
11اتوبان کسایی پنجمین بیلبوردخروجی منظریه، دید از راه آهن، افقیبیلبورد6.8*15.229.000.000
12اتوبان کسایی ششمین بیلبوردقبل از ورودی ائل گلی، دید از راه آهن، افقیبیلبورد6.8*1529.000.000
13اتوبان کسایی پل مقابل ائل گلی، دید از راه آهن، تک تابلوپیشانی پل3*1529.000.000
14اتوبان کسایی پل مقابل ائل گلی، دید از راه آهن، تک تابلوبیلبورد3*1529.000.000
15اتوبان کسائی مقابل پمپ بنزین افتخاری، دید از ائل گلی، سمت راستپیشانی پل3.6*16.129.000.000
16اتوبان کسائی مقابل پمپ بنزین افتخاری، دید از ائل گلی، وسطپیشانی پل3.6*16.129.000.000
17اتوبان کسائی مقابل پمپ بنزین افتخاری، دید از ائل گلی، سمت چپپیشانی پل3.6*17.129.000.000
18اتوبان کسائی مقابل پمپ بنزین افتخاری، دید از راه آهن، سمت راستپیشانی پل3.6*16.129.000.000
19اتوبان کسائی مقابل پمپ بنزین افتخاری، دید از راه آهن، وسطپیشانی پل3.6*16.129.000.000
20اتوبان کسائی مقابل پمپ بنزین افتخاری، دید از راه آهن، سمت چپپیشانی پل3.6*17.129.000.000
21اتوبان کسایی پل زمزم، دید از ائل گلی، سمت راستپیشانی پل3.6*16.129.000.000
22اتوبان کسایی پل زمزم، دید از ائل گلی، وسطپیشانی پل3.6*16.129.000.000
23اتوبان کسایی پل زمزم، دید از ائل گلی، سمت چپپیشانی پل3.6*16.129.000.000
24اتوبان کسایی پل زمزم، دید از راه آهن، سمت راستپیشانی پل3.6*16.129.000.000
25اتوبان کسایی پل زمزم، دید از راه آهن، وسطپیشانی پل3.6*16.129.000.000
26اتوبان کسایی پل زمزم، دید از راه آهن، سمت چپپیشانی پل3.6*16.129.000.000
27اتوبان کسایی پل عابر پیاده مقابل استادیوم یادگار امام، دید از ائل گلی، سمت راستپیشانی پل3.7*18.229.000.000
28اتوبان کسایی پل عابر پیاده مقابل استادیوم یادگار امام، دید از ائل گلی، وسطپیشانی پل3.7*18.229.000.000
29اتوبان کسایی پل عابر پیاده مقابل استادیوم یادگار امام، دید از ائل گلی، سمت چپپیشانی پل3.7*18.229.000.000
30اتوبان کسایی پل عابر پیاده مقابل استادیوم یادگار امام، دید از راه آهن، سمت راستپیشانی پل3.7*18.229.000.000
31اتوبان کسایی پل عابر پیاده مقابل استادیوم یادگار امام، دید از راه آهن، وسطپیشانی پل3.7*18.229.000.000
32اتوبان کسایی پل عابر پیاده مقابل استادیوم یادگار امام، دید از راه آهن، سمت چپپیشانی پل3.7*18.229.000.000
33اتوبان کسایی پل عابر پیاده مقابل ترمینال، دید از ائل گلی، تک تابلوپیشانی پل3*1429.000.000
34اتوبان کسایی پل عابر پیاده مقابل ترمینال، دید از راه آهن، تک تابلوپیشانی پل3*1429.000.000
35اتوبان کسایی پل عابر پیاده لاله، دید از ائل گلی، تک تابلوپیشانی پل3*1529.000.000
36اتوبان کسایی پل عابر پیاده لاله، دید از راه آهن، تک تابلوپیشانی پل3*1529.000.000
37تابلوی تبلیغاتی پیشانی پل عابر ورودی وادی رحمت، دید از ائل گلی، تک تابلوپیشانی پل3*1229.000.000
38تابلوی تبلیغاتی پیشانی پل عابر ورودی وادی رحمت، دید از راه آهن، تک تابلوپیشانی پل3*1229.000.000
39تابلوی تبلیغاتی پیشانی پل بتنی وادی رحمت، دید از ائل گلی، سمت راستپیشانی پل3.6*12.629.000.000
40تابلوی تبلیغاتی پیشانی پل بتنی وادی رحمت، دید از ائل گلی، سمت چپپیشانی پل3.6*12.629.000.000
41تابلوی تبلیغاتی پیشانی پل بتنی وادی رحمت، دید از راه آهن، سمت راستپیشانی پل3.6*12.629.000.000
42تابلوی تبلیغاتی پیشانی پل بتنی وادی رحمت، دید از راه آهن، سمت چپپیشانی پل3.6*12.629.000.000
43اتوبان اذر شهر پل بتنی پتروشیمی، دید از ائل گلی، سمت راستپیشانی پل4*2029.000.000
44اتوبان اذر شهر پل بتنی پتروشیمی، دید از ائل گلی، سمت چپپیشانی پل4*2029.000.000
45اتوبان اذر شهر پل بتنی پتروشیمی، دید از راه آهن، سمت راستپیشانی پل4*2029.000.000
46اتوبان اذر شهر پل بتنی پتروشیمی، دید از راه آهن، سمت چپپیشانی پل4*2029.000.000
47اتوبان اذر شهر پل عابر پیاده شهرک صنعتی رجایی شهر، دید از ائل گلی، سمت راستپیشانی پل4*1629.000.000
48اتوبان اذر شهر پل عابر پیاده شهرک صنعتی رجایی شهر، دید از ائل گلی، وسطپیشانی پل4*1629.000.000
49اتوبان اذر شهر پل عابر پیاده شهرک صنعتی رجایی شهر، دید از ائل گلی، سمت چپپیشانی پل4*1629.000.000
50اتوبان اذر شهر پل عابر پیاده شهرک صنعتی رجایی شهر، دید از راه آهن، سمت راستپیشانی پل4*1629.000.000
51اتوبان اذر شهر پل عابر پیاده شهرک صنعتی رجایی شهر، دید از راه آهن، وسطپیشانی پل4*1629.000.000
52اتوبان اذر شهر پل عابر پیاده شهرک صنعتی رجایی شهر، دید از راه آهن، سمت چپپیشانی پل4*1629.000.000
53اتوبان اذرشهرمنطقه شیخ حسن، دید از ائل گلی، سمت راستپیشانی پل4*1629.000.000
54اتوبان اذرشهرمنطقه شیخ حسن، دید از ائل گلی، وسطپیشانی پل3.6*15.129.000.000
55اتوبان اذرشهرمنطقه شیخ حسن، دید از ائل گلی، سمت چپپیشانی پل3.6*15.129.000.000
56اتوبان اذرشهرمنطقه شیخ حسن، دید از راه آهن، سمت راستپیشانی پل3.6*15.129.000.000
57اتوبان اذرشهرمنطقه شیخ حسن، دید از راه آهن، وسطپیشانی پل3.6*15.129.000.000
58اتوبان اذرشهرمنطقه شیخ حسن، دید از راه آهن، سمت چپپیشانی پل3.6*15.129.000.000
59اتوبان اذرشهر اسفهلان، دید از ائل گلی، سمت راستپیشانی پل3.6*15.129.000.000
60اتوبان اذرشهر اسفهلان، دید از ائل گلی، وسطپیشانی پل3.6*15.129.000.000
61اتوبان اذرشهر اسفهلان، دید از ائل گلی،افقی، سمت چپپیشانی پل3.6*15.129.000.000
62اتوبان اذرشهر اسفهلان، دید از راه آهن، سمت راستپیشانی پل3.6*15.129.000.000
63اتوبان اذرشهر اسفهلان، دید از راه آهن، وسطپیشانی پل3.6*15.129.000.000
64اتوبان اذرشهر اسفهلان، دید از راه آهن، سمت چپپیشانی پل3.6*15.129.000.000
65پیشانی پل بتنی خسرو شاه، دید از ائل گلی، تک تابلوپیشانی پل4*1229.000.000
66اتوبان غربی دید به پتروشیمی وشهرک صنعتی خرجی جلفا، دید از ائل گلی، تک تابلوپیشانی پل3.6*20.129.000.000
67اتوبان غربی دید به پتروشیمی وشهرک صنعتی خرجی جلفا، دید از راه آهن، تک تابلوپیشانی پل3.6*20.129.000.000
68اتوبان غربی دید به پتروشیمی وشهرک صنعتی خرجی جلفا، دید از ائل گلی، تک تابلوپیشانی پل3.6*20.129.000.000
69اتوبان غربی دید به پتروشیمی وشهرک صنعتی خرجی جلفا، دید از راه آهن، تک تابلوپیشانی پل3.6*20.129.000.000
70اتوبان صوفیان ( شور درق )، دید از تبریز، سمت راستپیشانی پل3.2*15.129.000.000
71اتوبان صوفیان ( شور درق ) ، دید از تبریز، سمت چپپیشانی پل3.2*15.129.000.000
72اتوبان صوفیان ( شور درق ) ، دید به تبریز، سمت راستپیشانی پل3.2*15.129.000.000
73اتوبان صوفیان ( شور درق ) ، دید به تبریز، سمت چپپیشانی پل3.2*15.129.000.000
74جاده تهران تبریز بعد از سه راهی اهر، دید از تبریز، عمودی بیلبورد5*1029.000.000
75جاده تهران تبریز بعد از سه راهی اهر، دید از تبریز، عمودیبیلبورد5*1029.000.000
76جاده تهران تبریز بعد از سه راهی اهر، دید از تبریز، عمودیبیلبورد5*1029.000.000
77جاده تهران تبریز بعد از سه راهی اهر، دید از تبریز، عمودیبیلبورد5*1029.000.000
78جاده تهران تبریز بعد از سه راهی اهر، دید از تهران، عمودیبیلبورد5*1029.000.000
79جاده تهران تبریز بعد از سه راهی اهر، دید از تهران، عمودیبیلبورد5*1029.000.000
80جاده تهران تبریز بعد از سه راهی اهر، دید از تهران، عمودیبیلبورد5*1029.000.000
81جاده تهران تبریز بعد از سه راهی اهر، دید از تهران، عمودیبیلبورد5*1029.000.000
82جاده تهران تبریز بعد از سه راهی اهر، دید از تهران، عمودیبیلبورد5*1029.000.000
83جاده تهران تبریز بعد از سه راهی اهر پیشانی پل بتنی، دید از تبریز، سمت راستپیشانی پل4*2029.000.000
84جاده تهران تبریز بعد از سه راهی اهر پیشانی پل بتنی، دید از تبریز، سمت چپپیشانی پل4*2029.000.000
85جاده تهران تبریز بعد از سه راهی اهر پیشانی پل بتنی، دید از تهران، سمت راستپیشانی پل4*2029.000.000
86جاده تهران تبریز بعد از سه راهی اهر پیشانی پل بتنی، دید از تهران، سمت چپپیشانی پل4*2029.000.000
87جاده تهران تبریز بعد از سه راهی اهر پیشانی پل بتنی، دید از سه راهی، عمودیبیلبورد5*1029.000.000
88اول سربالایی ولیعصر ، ابتدای بلواربیلبورد3*429.000.000
89سربالایی ولیعصر، تقاطع نظامی رفت به ولیعصربیلبورد3*429.000.000
90سربالایی ولیعصر، تقاطع نظامی رفت به استاد شهریاربیلبورد3*429.000.000
91سربالایی ولیعصر، بعد از روگذر توانیربیلبورد3*429.000.000
92ولیعصر، فلکه شریعتی مقابل بانک آیندهبیلبورد3*429.000.000
93ولیعصر، فلکه شریعتی مقابل بانک سپهبیلبورد3*429.000.000
94ولیعصر، فلکه بازاربیلبورد3*429.000.000
95ولیعصر، تقاطع شریعتی و اعتصامیبیلبورد3*429.000.000
96ولیعصر، فلکه مخابراتبیلبورد3*429.000.000
97ولیعصر، فلکه رازیبیلبورد3*429.000.000
98ولیعصر، جنب پارک اعتصامیبیلبورد3*429.000.000
99ولیعصر، پروین اعتصامی روبروی قنادی پاکبیلبورد3*429.000.000
100ولیعصر، خیابان پروین اعتصامی مسیر رفت به اعتصامیبیلبورد3*429.000.000
101فلکه همافر دید از فروغی (1)بیلبورد3*429.000.000
102فلکه همافر دید از فروغی (2)بیلبورد3*429.000.000
103فلکه همافر نبش فروغیبیلبورد3*429.000.000
104ولیعصر، میدان نگین پارک مسیر رفت به مرکز خرید اطلسبیلبورد3*429.000.000
105ولیعصر، میدان نگین پارک مسیر رفت به فلکه همافربیلبورد3*429.000.000
106مقابل ورودی 2 پاساژ اطلسبیلبورد3*429.000.000
107ولیعصر، بلوار توانیر به‌سمت مرکز خرید اطلسبیلبورد3*429.000.000
108ولیعصر، بلوار توانیر به‌سمت مرکز خرید اطلسبیلبورد3*429.000.000
109ولیعصر، رفیوژ خیابان استاندارد دید به رودکیبیلبورد3*429.000.000
110ولیعصر خیابان استانداری مسیر رفت به رودکی (مقابل ماهی خوب)بیلبورد3*429.000.000
111ولیعصر خیابان استاندارد مسیر رفت به میدان استانداردبیلبورد3*429.000.000
112ولیعصر نبش میدان استانداردبیلبورد3*429.000.000
113میدان ائل‌گلی، مقابل پله‌ها، رفوژ وسطبیلبورد3*429.000.000
114میدان ائل‌گلی، نبش میدانبیلبورد3*429.000.000
115ابتدای جاده ائل‌گلیبیلبورد3*429.000.000
116جادۀ ائل‌گلی، اول خیابان الهی‌پرستبیلبورد3*429.000.000
117جادۀ ائل‌گلی، فلکۀ خیام، مسیر رفته به میدان ائل‌گلیبیلبورد3*429.000.000
118جادۀ ائل‌گلی، اول کوی سهندبیلبورد3*429.000.000
119جادۀ ائل‌گلی، فلکۀ خیام، رفت به پل کابلیبیلبورد3*429.000.000
120خروجی پارکینگ ائل‌گلی سازۀ 1بیلبورد3*429.000.000
121خروجی پارکینگ ائل‌گلی سازۀ 2بیلبورد3*429.000.000
122خروجی پارکینگ ائل‌گلی سازه 3بیلبورد3*429.000.000
123ابتدای پل کابلی، رفت به ولیعصر 1بیلبورد3*429.000.000
124ابتدای پل کابلی، رفت به ولیعصر 2بیلبورد3*429.000.000
125پل کابلی، نرسیده به ورودی ولیعصربیلبورد3*429.000.000
126انتهای استاد معین، مقابل CNGبیلبورد3*429.000.000
127گلشهر، مقابل برج شهرانبیلبورد3*429.000.000
128فلکۀ یاغچیانبیلبورد3*429.000.000
129کمربندی میانی، وردی شهرک زعفرانیهبیلبورد3*429.000.000
130کمربندی میانی، نرسیده به پل کابلیبیلبورد3*429.000.000
131افلاک نما به سمت ویلا شهربیلبورد3*429.000.000
132روبروی بیمارستان بین‌المللی ابتدای افلاک نمابیلبورد3*429.000.000
133نبش رفوژ رجایی شهربیلبورد3*429.000.000
134شهرک زعفرانیه، فلکه شهریار، سازه 1بیلبورد3*429.000.000
135شهرک زعفرانیه، فلکه شهریار، سازه 2بیلبورد3*429.000.000
136رمپ خروجی پل کابلی، به سمت دروازه تهرانمیدان فهمیده ورودی رشدیه 1بیلبورد3*429.000.000
137میدان فهمیده ورودی رشدیه 2بیلبورد3*429.000.000
138میدان فهمیده ورودی باغمیشهبیلبورد3*429.000.000
139میدان فهمیده ضلع شرقی به طرف ورودی فهمیدهبیلبورد3*429.000.000
140میدان فهمیده به سمت ولیعصر 1بیلبورد3*429.000.000
141میدان فهمیده خروجی عباسی دید به میدان 2بیلبورد3*429.000.000
142شهرک رشدیه میدان مرکز خرید رشدیهبیلبورد3*429.000.000
143شهرک رشدیه روبروی پالادیومبیلبورد3*429.000.000
144ورودی میدان فهمیده از ولیعصربیلبورد3*429.000.000
145اول سربالایی ولیعصر ورودی استاد شهریاربیلبورد3*429.000.000
146بلوار استاد شهریار نرسیده به سربالایی ولیعصربیلبورد3*429.000.000
147بلوار استاد شهریار مقابل ورودی پاساژ جواهربیلبورد3*429.000.000
148بلوار استاد شهریار، نرسیده به پل گلکار، رفت به چای‌کناربیلبورد3*429.000.000
149بلوار استاد شهریاز، نرسیده به پل گلکار، رفت به ولیعصربیلبورد3*429.000.000
150چای‌کنار، نرسیده به پل قاریبیلبورد3*429.000.000
151چای‌کنار، رمپ دوربرگردان، مقابل باغ صبابیلبورد3*429.000.000
152چای‌کنار، روبروی زندانبیلبورد3*429.000.000
153چای‌کنار، بازار نرسیده به راستۀ کوچهبیلبورد3*429.000.000
154بازار مقابل پاساژ شمس تبریزیبیلبورد3*429.000.000
155میدان دانشسرابیلبورد3*429.000.000
156خیابان دانشسرا، نبش خروجی چای‌کناربیلبورد3*429.000.000
157میدان ساعت، به‌سمت چهارراه منصوربیلبورد3*429.000.000
158خیابان امام، چهارراه منصوربیلبورد3*429.000.000
159آبرسان سازه 1بیلبورد3*429.000.000
160آبرسان، سازه 2 (مقابل آجیلی لوکس)بیلبورد3*429.000.000
161آبرسان، نبش بزرگمهربیلبورد3*429.000.000
162بعد از روگذر آبرسان، رفت به عباسیبیلبورد3*429.000.000
163بلوار جام‌جم، نرسیده به 29 بهمنبیلبورد3*429.000.000
164ابتدای بلوار 29 بهمنبیلبورد3*429.000.000
165دروازۀ تهرا، نرسیده به پمپ بنزینبیلبورد3*429.000.000
166میدان هتل مرمربیلبورد3*429.000.000
167میدان بسیجبیلبورد3*429.000.000
168مرزداران نبش چهاراهپیشانی پل3*429.000.000
169خیابان 7تیر، آبرسان، به‌سمت بیمارستان شمسبیلبورد3*429.000.000
170خیابان 7تیر، چهارعباسی به‌سمت آبرسانبیلبورد3*429.000.000
171آخر شهناز، جنب دانشگاه پیام‌نوربیلبورد3*429.000.000
172چهارراه لالهبیلبورد3*429.000.000
173چهارراه نصف راه 1بیلبورد3*429.000.000
174چهارراه نصف راه 2بیلبورد3*429.000.000
175چهارراه ابوریحان مقابل بانک صادراتبیلبورد3*429.000.000
176چهاراه آخونی، مسیر رفته به نصف راهبیلبورد3*429.000.000
177میدان راه آهنبیلبورد3*429.000.000
178جلالیه، ورودی فجربیلبورد3*429.000.000
179شهرک اندیشه، میدان اندیشهبیلبورد3*429.000.000
180میدان آذربایجان، میدان خلبانبیلبورد3*429.000.000
181میدان آذربایجان از طرف میدان خلبانبیلبورد3*429.000.000
182میدان قونقابیلبورد3*429.000.000
183خیابان 17 شهریور جدیدبیلبورد3*429.000.000
18417 شهریور نبش میدانبیلبورد3*429.000.000
18517 شهریور، روبروی بستنی وحیدبیلبورد3*429.000.000
186پایین تر از چهارراه شریعتی، اول سنگ فرش ارکبیلبورد3*429.000.000
بیلبورد تبریز
بیلبورد آذربایجان شرقی

اجاره بیلبورد در سایر شهرها

اگر برای کسب و کار و برند خود به دنبال جلب اعتماد عمومی و تبلیغات با کلاس استاندارد جهانی هستید، قطعا تبلیغات بیلبوردی بهترین انتخاب است. برای مشاهده لیست بیلبورد شیراز به این صفحه مراجعه نمایید

تبلیغات محیطی شهر
تابلو تبلیغاتی در شهر تبریز

بیلبورد تبریز

بیلبورد در تبریز

بیلبورد تبریز

بیلبورد تبلیغاتی تبریز

قیمت بیلبورد در تبریز

هزینه اجاره بیلبورد در تبریز

تابلو تبلیغاتی تبریز

هزینه اجاره بیلبورد تبریز

لیست بیلبورد تبلیغاتی تبریز

شرکت تبلیغاتی بیلبورد تبریز

اجاره بیلبورد در تبریز

تعرفه بیلبورد تبریز

4.9/5 - (32 امتیاز)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *